අද රාහු කාල

Latest Posts

View All

ඇඟිලි පුරුක්‌ තුළින් හෙළිවන ජීවිත රහස්‌

සාමුද්‍රික ශාස්‌ත්‍රය අනුව අත්ල පරීක්‍ෂාවේදී අත්ලේ පිහිටි රේඛාවල පිහිටීමෙන්ම ඇඟිලිවල පිහිටීම ගැනද පරීක්‍ෂා කිරීම වැදගත් වෙයි. අතේ ඇඟිලි එකකට එකක්‌ සමාන නොවන්නාසේම එක්‌ එක්‌ අයගේ ඇඟිලි පිහිටි ආකාරය අනුවද එක්‌ …

Life

View All

පළමු කසාදේ කැඩෙන හේතු මෙන්න

යුග දිවියක්‌ සාර්ථකව ගෙන යැම කොපමණ අසීරු කරුණක්‌ද? යන්න දන්නේ විවාහ ජීවිතයක්‌ ගත කරන දෙදෙනකු පමණි. මෙසේ පැනනැගෙන ප්‍රශ්න හමුවේ , තම පවුල් ජීවිතය රැක ගැනීමේ ෙච්තනාවෙන් සියලු දුක්‌වේදනා දරාගෙන …